25 آذر, 1397

سمینار کابل

سمینار کابل
22 مرداد, 1396

سمینار افغانستان

سمینار هرات – افغانستان
25 تیر, 1396

سمینار نور

25 تیر, 1396

سمینار بیرجند

25 تیر, 1396

سمینار یزد

25 تیر, 1396

سمینار یاسوج

25 تیر, 1396

سمینار شیراز

25 تیر, 1396

سمینار سبزوار

24 تیر, 1396

سمینار زابل

24 تیر, 1396

سمینار کردستان

24 تیر, 1396

سمینار رفسنجان