آرشیو

بیماری عفونت کیسه زرده در مرغ گوشتی

عفونت کیسه زرده جوجه چیست؟

عفونت کیسه زرده جوجه از کشنده ترین بیماری های روز های اولیه جوجه ریزی می باشد. کشنده ترین بیماری جوجه های زیر یک هفته عفونت کیسه

بیشتر ...