پروژه مرغ گوشتی صد هزار قطعه ای در خراسان رضوی.

پروژه مرغداری گوشتی استان خراسان رضوی

نوع پرورش : مرغ گوشتی

ظرفیت پروژه : 100.000 قطعه

محل اجرای سالن : استان خراسان رضوی

مشخصات مرغداری: سه سالن یک طبقه و یک سالن دو طبقه

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp

سایر پروژه ها