پروژه مرغ تخمگذار در خراسان رضوی

پروژه فارم تخمگذار خراسان رضوی

نوع پرورش : مرغ تخم گذار
ظرفیت : تعداد 70.000 قطعه

محل اجرای سالن : خراسان رضوی

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp

سایر پروژه ها