تکمیل تجهیزات مرغداری استان یزد – سالن (16×64)

پروژه تکمیل تجهیزات مرغداری استان یزد -00

تکمیل تجهیزات مرغداری استان یزد

نوع پرورش : مرغ گوشتی
ابعاد سالن: سالن به ابعاد 16*64
ظرفیت هر سالن: تعداد 15000 سر جوجه

محل اجرای سالن : استان یزد- شهرستان یزد
تاریخ احداث یا تجهیز : بهمن ماه 1400

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp

سایر پروژه ها