تکمیل تجهیزات مرغداری استان خراسان جنوبی (آقای رضایی)

تکمیل پروژه مرغداری گوشتی بیرجند-کارنوتک

تکمیل تجهیزات مرغداری استان خراسان جنوبی

نوع پرورش : مرغ گوشتی
ابعاد سالن: سالن به ابعاد 13*65
ظرفیت هر سالن: تعداد 15000 سر جوجه

محل اجرای سالن : استان خراسان رضوی- شهرستان بیرجند
تاریخ احداث یا تجهیز : دیماه 1400

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp

سایر پروژه ها