تکمیل تجهیزات مرغداری استان خراسان رضوی (آقای باسط دوست محمدی)

پروژه مرغداری گوشتی تایباد - کارنوتک

تکمیل تجهیزات مرغداری استان خراسان رضوی

نوع پرورش : مرغ گوشتی
ابعاد سالن: سالن به ابعاد 16*65
ظرفیت هر سالن: تعداد 15000 سر جوجه

محل اجرای سالن : استان خراسان رضوی- شهرستان تایباد
تاریخ احداث یا تجهیز : آذرماه 1400

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp

سایر پروژه ها