تکمیل تجهیزات مرغداری استان خوزستان – سالن (17×70)

پروژه نصب و راه اندازی تجهیزات مرغداری در خوزستان -9

تکمیل تجهیزات مرغداری استان خوزستان

نوع پرورش : مرغ گوشتی
ابعاد سالن: سالن به ابعاد 17*60
ظرفیت هر سالن: تعداد 15000 سر جوجه

محل اجرای سالن : استان خوزستان – شهرستان اهواز
تاریخ احداث یا تجهیز : اسفند ماه 1400

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp

سایر پروژه ها