تکمیل تجهیزات سالن پرورش بلدرچین استان زنجان (آقای بابایی)