تکمیل تجهیزات سالن پرورش بلدرچین استان زنجان (آقای بابایی)

تکمیل تجهیزات سالن بلدرچین-min

تکمیل تجهیزات سالن پرورش بلدرچین استان زنجان

نوع پرورش : مرغ گوشتی
ابعاد سالن: سالن به ابعاد 13*75

محل اجرای سالن : زنجان
تاریخ احداث یا تجهیز : آبانماه 1400

سایر پروژه ها