تکمیل تجهیزات مرغداری استان خراسان رضوی

تکمیل تجهیزات مرغداری - خراسان رضوی.jpeg 2

تکمیل تجهیزات مرغداری استان خراسان رضوی (بجستان)

نوع پرورش : مرغ گوشتی
ابعاد سالن: سالن به ابعاد 12*50
ظرفیت هر سالن: تعداد 10000 سر جوجه

محل اجرای سالن : استان خراسان رضوی- شهرستان بجستان
تاریخ احداث یا تجهیز : بهمن ماه 1400

سایر پروژه ها