تکمیل تجهیزات مرغداری استان آذربایجان شرقی (آقای پونزایی)

تکمیل تجهیزات مرغداری استان آذربایجان شرقی - کارنوتک

تکمیل تجهیزات مرغداری استان آذربایجان شرقی

نوع پرورش : مرغ گوشتی
ابعاد سالن: سالن به ابعاد 15*52
ظرفیت هر سالن: تعداد 10000 سر جوجه

محل اجرای سالن : استان آذربایجان شرقی- شهرستان شبستر
تاریخ احداث یا تجهیز : آبانماه 1400

سایر پروژه ها