تکمیل تجهیزات مرغداری شهرستان گنبد کاووس (آقای امیری)

تکمیل تجهیزات مرغداری استان گلستان-

تکمیل تجهیزات مرغداری شهرستان گنبد کاووس

نوع پرورش : مرغ گوشتی
ابعاد سالن: سالن به ابعاد 20*64
ظرفیت هر سالن: تعداد 20000 سر جوجه

محل اجرای سالن : استان گلستان- شهرستان گنبد کاووس
تاریخ احداث یا تجهیز : آبان ماه 1400

سایر پروژه ها