تاثیر دمای بالا وسرعت جریان هوا بر عملکرد طیور گوشتی

تاثیر دمای بالا وسرعت جریان هوا بر عملکرد طیور گوشتی


چکیده :
به منظور تاثیر سرعت جریان هوا ( 120 متر بر دقیقه ) بر روی افزایش وزن روزانه ، مصرف دان و عملکرد طیور ، سه آزمایش بر روی 1320 عدد جوجه انجام گرفت . جوجه ها به مدت 4 هفته در شرایط مختلف از نظر تهویه پرورش یافتند . سیستم تهویه تونلی و سیستم تهویه عرضی که به جز سرعت جریان باد بقیه شرایط محیطی برای دو گروه یکسان در نظر گرفته شده بود . در آزمایش 1 و 2 تنها سیستم آبخوری نیپل مورد استفاده قرار گرفت ، اما در آزمایش سوم جهت نیمی از هر گروه از جوجه ها آبخوری ترافی در نظر گرفته شد و برای بقیه آبخوری نیپل استفاده گردید . افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل جوجه ها در سالن مجهز به سیستم تونلی نسبت به سیستم عرضی بهتر بود . در آزمایش سوم نوع سیستم آبخوری در سالن مجهز به تهویه تونلی ، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل را تحت تاثیر قرار نداد . تنفس جوجه هایی که در سیستم تهویه عرضی پرورش یافتند شدیدتر و نفس نفس زدن آنها نسبت به جوجه هایی که در سالن مجهز به تهویه تونلی قرار داشتند بیشتر بود که موجب کاهش میزان تغذیه ودرنهایت کاهش وزن آنها میگردید که میتواند بعلت دشواری عمل آبخوردن از سیستم آبخوری نیپل در شرایط نفس نفس زدن جوجه باشد .
مقدمه :
سیستم تهویه تونلی در آمریکای جنوبی جایگزین تهویه عرضی گردیده است . این سیستم تهویه به گونه ای طراحی شده است که هوا را از ابتدای سالن به داخل کشیده و از سمت دیگر سالن خارج میکند .
با اینکه میزان تبادل هوا در هر دو سیستم تهویه یکسان است ، سرعت جریان هوا در سیستم تهویه تونلی به مراتب بیشتر است . Lacy و Czarick درسال 1992 بر بهبود افزایش وزن روزانه جوجه های پرورش یافته در سیستم تهویه تونلی در مقایسه با تهویه عرضی اشاره کردند .
استفاده از سیستم تهویه تونلی حدودا به 30 سال پیش برمیگردد که در آن طی آزمایشی که در سال 1966 توسط Drury انجام گرفت ، بهبود افزایش وزن جوجه های پرورش داده شده در سیستم تهویه تونلی مشاهده گردید . نتایج مشابهی نیز طی چندین آزمایش دیگر که افزایش وزن جوجه ها را طی 3 تا 6 هفتگی بررسی میکردند ، مشاهده گردید . Druryو Siegel درسال 1966 مشاهده کردندکه درشرایط استرس گرمایی درسالن هایی که سرعت جریان هوا بالاتر بوده دمای بدن پرنده بالاترنرفته است .
اخیرا ، Mitchell درسال1985 طی آزمایشی مشاهده کردکه در دمای 30 درجه افزایش سرعت باد موجب افزایش احساس کاهش دما می شود . به همین ترتیب TimmonsوHillman نیز در سال 1993 طی آزمایشی به نتیجه مشابه آن رسیدند .
Simmons طی تحقیقی در سال 1997 این موضوع را اثبات کردکه جریان هوا به طورکلی برمیزان دما ثاثیری ندارد ، اما افزایش میزان سرعت باد موجب تغییردرمیزان احساس دما بین دماهای 29.5 - 35 درجه می شود .
اطلاعات اخیر هم نشان داد که در دمای بالا در سیستم آبخوری نیپل میزان مصرف آب وهمچنین افزایش وزن نسبت به سیستم آبخوری باز(تراف ) کمتر است . کارپنتر وهمکاران (1992) نیزبیان کردندکه درشرایط آب و هوایی گرم افزایش میزان جریان هوا درسیستمهای پرورشی دارای آبخوری نیپل موجب بهبودعملکردپرنده می گردد .هدف ازانجام این تحقیقات تعیین میزان تاثیر دوعامل جریان هوا ونوع سیستم آبخوری برروی ضریب تبدیل غذایی و میزان رشد پرنده بوده است .
نتایج :
اطلاعات نشان داده شده در جدول 1 تغییرات دمایی طی هر آزمایش را نشان میدهد .
طی آزمایش 1 و 2 شرایط دمایی یکسان در نظر گرفته شده است اما در آزمایش 3 میزان درجه بالاتری از دما را شاهد بودیم . افزایش میزان خوراک و به دنبال آن افزایش وزن در جدول 2 نشان داده شده است .
جوجه هایی که در سیستم تهویه تونلی پرورش یافتند نسبت به سیستم تهویه عرضی به طور معنی داری افزایش وزن بیشتری در هفته های 4-6 داشتند و همچنین جوجه های پرورش یافته در سیستم تهویه تونلی حدود 300 گرم دان بیشتری مصرف کردند . از طرفی مشاهده گردید که جوجه های پرورش یافته در سیستم تونلی به هیچ عنوان نفس نفس نمی زدند ولی جوجه هایی که در سالن با تهویه عرضی قرار داشتند در مواقع گرم روز به سختی نفس می کشند .
مری و همکارانش (1997 ) اظهار کردند میزان مصرف آب نیز در سیستم نیپل در چرخه دمایی روزانه 21-35-21 به مراتب کمتر از سیستم تراف در همین شرایط دمایی می باشد .
طی آزمایش سوم هر دو سیستم آبخوری نیپل و تراف در دو شرایط تهویه ای تونلی و عرضی مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج مربوط به وزن بدن ومیزان دان درجدول 3 نشان داده شده است .
تفاوت محسوسی دروزن جوجه تحت تاثیرنوع سیستم آبخوری درشرایط پرورش تونلی باجریان هوای 125 متربردقیقه مشاهده نگردید .اما جوجه های پرورش یافته در دو سیستم تهویه عرضی نسبت به تهویه تونلی به طور قابل ملاحظه ای وزن کمتری داشتند .
می و همکارانش بیان کردند وزن جوجه به دلیل مصرف آب کمتر در سیستم آبخوری نیپل کاهش پیدا میکند و این هم به دلیل نفس نفس زدن پرنده در دماهای بالا اتفاق می افتد . این کاهش مصرف آب منجربه کاهش مصرف دان وبه دنبال آن کاهش وزن بدن می شده است.
تسهیل در امر تنفس توسط جوجه در سیستم تونلی موجب تغییر در اتلاف گرمایی میشود . سیمونز وهمکارانش (1997 ) تاثیر عامل سرعت جریان هوا در کاهش دمای محسوس محیط را طی آزمایشی نشان داد . در واقع موثرترین روش برای کاهش گرمای بدن پرنده افزایش سرعت جریان هوا محیط میباشد که به دنبال آن کاهش دما بیشتری را احساس میکنیم . بنابراین سرعت جریان هوا 125 متر بر دقیقه در سیستم تونلی در نظر گرفته شد و به دنبال آن کاهش دما بیشتری در محیط حاکم شد و این عامل را میشود از عوامل تاثیر گذار بر افزایش میزان خوراک و در نتیجه افزایش میزان وزن پرنده در سیستم تونلی نسبت به سیستم عرضی دانست .

B. D. LOTT,2 J. D. SIMMONS, and J. D. MAY
USDA, Agricultural Research Service, South Central Poultry Research Laboratory, Mississippi State, Mississippi 39762
ترجمه و تنظیم واحد R&D کارنوتک
مرتضی خباز - عاطفه سلیمی - همایون حکیم زاده

دیدگاه ها بسته شده است

538 views