تکمیل تجهیزات مرغداری شهرستان شیروان (آقای کاظم زاده)