تکمیل تجهیزات مرغداری استان خراسان رضوی (آقای باسط دوست محمدی)