اسیدی فایر چیست ؟ تاثیر اسیدیفایر ها در پرورش طیور

اسیدی فایر چیست

اسیدی فایر چیست و در پرورش طیور چه استفاده هایی دارد؟

 

اسیدی فایر طیور مواد خوراکی هستند که در تغذیه دام و طیور گنجانده می شود . اسیدی فایر باعث میشوند تا PH دستگاه گوارش و خوراک و سیتوپلاسم میکروبی را کاهش میدهد تا مانع از رشد فلور میکروبی پاتوژن در روده گردد. همچنین اسیدی فایرها به عنوان ضد کپک هم عمل می کنند و باعث رشد بیشتر و بهتر دام می شود.

بنابر این اسیدی فایر افزودنی است که میتوانیم جهت رشد بیشتر جوجه ها استفاده شود و با تاثیری که بر هضم و جذب مواد در دستگاه گوارش انجام میدهد عملکرد طیور را افزایش میدهد.

 

ساختمان شیمیایی اسیدی فایر پودری

 

اسیدی فایر در واقع اسیدهای آلی کربوکسیلیک می باشند. در واقع اسیدی فایرها دارای عامل COOH- می باشند.
اسیدهای آلی کوتاه زنجیر که تعداد کرین موجود در ساختمان آنها بین ۱ تا ۷ کربن می باشد دارای خاصیت ضد میکروبی می باشند.
اسیدهای آلی کوتاه زنجیر کربوکسیلیک که دارای عامل هیدروکسیل (OH) می باشند.
اسیدلاکتیک، اسیدمالیک، اسیدتارتریک و اسید سیتریک در این گروه قرار می گیرند.
اسیدهای آلی کوتاه زنجیر کربوکسیلیک که دارای پیوندهای دوگانه در ساختار خود می باشند.
اسید فرمیک و اسید سوربیک در این گروه قرار می گیرند.
اسیدهای آلی کوتاه زنجیر اسیدهای ضعیفی هستند که Pka آنها بین ۳ تا ۵ می باشد.

 

کاربرد اسیدی فایر در طیور مختلف

اسیدی فایر در مرغ های گوشتی:

جوجه هایی که با هدف وزن گیری و کشتار استفاده میشوند از لحاظ ژنتیکی اصلاحاتی انجام شده است. ژن های مربوط به رشد عضلات آنها نیز ارتقا یافته اند. از این روی در قیاس با طیور بومی سرعت رشد بسیار بالاتری دارند. اما سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا سایر اندام های داخلی آنها نیز به یک نسبت ارتقا یافته اند.

در پاسخ به این سوال باید بگوییم خیر. به عنوان مثال دستگاه گوارش این طیور همگان با سرعت رشد ارتقا پیدا نکرده است. برای همین موضوع هست که متخصصین تغذیه همواره راهکارهای تغذیه ای نوینی را ابداع میکنند که سیستم گوارش طیور بتواند پاسخگوی احتیاجات آن باشد.

یکی از این دستاورد ها اسیدی فایر هست. اسیدی فایر همانطور که گفته شد  ترکیبی از چند اسید الی است که با کاهش ph دستگاه گوارش تاثیر بسیار بالایی در هضم و جذب مواد غذایی در دستگاه گوارش طیور بوجود می آورد.

بنابراین به کمک اسیدی فایر با دوز استاندارد و مناسب میتوانید بازده بالاتری از مواد غذایی در مرغداری خود به دست بیاورید. این موضوع مستقیما با ضریب تبدیل سالن پرورش شما در ارتباط است.

همچنین اسیدی فایر میتواند جایگزین مناسبی برای استفاده از آنتی بیوتیک در سالن های مرغ گوشتی باشد. همانطور که میدانید استفاده گسترده از آنتی بیوتیک ها اهداف مختلفی دارد. یکی از آنها افزایش سرعت رشدی است که برای طیور به وجود میآورد. از این حیث میتوانید اسیدی فایر را جایگزین آنتی بیوتیک کنید. برای اطلاع بیشتر از این موضوع میتوانید مطلب زیر را مطالعه فرمائید.

جایگزین آنتی بیوتیک در پرورش مرغ گوشتی

 

اسیدی فایر در مرغ های تخم گذار و مرغ های مادر:

در سالن های پرورش مرغ های تخم گذار و مادر، کیفیت تخم تولید شده از اهمیت بالایی برخوردار است. ثابت شده است که اسید های آلی میتواند تاثیر بسزایی بر کیفیت ئوسته تخم مرغ داشته باشد. بنابر این اسیدیفایر ها میتواند گزینه مناسبی برای فارهای تولید تخم مرغ باشد.

در سالن های پرورش مرغ مادر نیز یک فاکتور مهم وجود دارد تحت عنوان جوجه درآوری. جوجه دراوری که به صورت نسبت یا درصد بیان میشود، نسبت تخم مرغ های نطفه داری است که منجرب به تولد جوجه میشود به کل تخم مرغ های تولید شده. بنابراین در این سالن ها جوجه دراوری از مهمترین اهداف و مسوولیت های این نوع پرورش است. مطالعات ثابت کرده است که اسفاده از اسید های آلی میتواند نرخ جوجه دراوری را بهبود دهند.

 

اسیدی فایر در سایر ماکیان

اگر چه استفاده از اسیدی فایر ها امروزه در کارخانه جات خوراک دام و طیور و همچنین مزارع پرورش مرغ گوشتی و تخم گذار به طور گسترده انجام میشود اما در خصوص استفاده از آن در سایر ماکیان جای سوال دارد.

به عنوان مثال مطالعات اخیر در خصوص بلدرچین تاثیرات مثبت اسیدی فایر ها را ثابت کرده است ولی در خصوص سایر ماکیان اطلاعات علمی قوی حداقل در زمان نگارش این مطلب نیست.

 

عملکرد اسیدهای آلی

۱- میزان PH موجود در معده را به اندازه مطلوبی می رساند.
۲- میزان هضم پروتئین در معده افزایش پیدا میکند.
۳- باعث تحریک مصرف خوراک می شوند.
۴- ممانعت از رشد باکتری‌های بیماری‌زا (پاتوژن) ( از رشد باکتری های بیماری زا جلوگیری می شود)
۵- بهبود قابلیت هضم پروتئین و انرژی با کاهش رقابت میکروبی برای رقابت برای مصرف مواد مغذی با میزبان و کاهش اتلاف نیتروژن آندوژنوس.
۶- کاهش شیوع عفونت‌های تحت کلینیکی و ترشح میانجی ایمنی.
۷- کاهش تولید آمونیاک و سایر متابولیت‌های میکروبی کاهنده رشد.
۸- افزایش ترشحات پانکراس و اثرات تروپیک روی مخاط دستگاه گوارش

 

مقاله افزایش عملکرد گله و کاهش هزینه های تولید با مصرف اسیدی فایر پودری را مطالعه بفرمایید.

 

چرا باید در تغذیه دام و پرندگان از اسیدی فایر طیور استفاده کنیم؟

 

اﻣﺮوزه با توجه به اینکه دامداران و مرغداران محترم متوجه ارزش بالای وجود اسیدی فایرها در تغذیه دام شده اند، استفاده از اسیدهای ارگانیک بطور گسترده ای رواج یافته است .
اﺛﺮ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ این اﺳﯿﺪها ﻫﻢ در ﺧﻮراك و ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ ﮔﻮارﺷﯽ ﺣﯿﻮان کاملا ملموس است. نکته قابل توجه اینکه اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ شان در ﺑﺨﺶ اﺑﺘﺪاﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش (ﭼﯿﻨﻪ دان و ﺳﻨﮕﺪان) ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
اﺳﯿﺪﻫﺎي ارگانیک ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺳﯿﺪ ﺧﺎﻟﺺ ( ﭘﻮدر و ﻣﺎﯾﻊ ) و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت املاح وﺟﻮد دارند و در ﺳﻄوح مختلف ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ pH و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮند.

 

تاثیر اسیدی فایر مخلوط در دان طیور

اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺪن
بهبود ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك
ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ و وزن ﻻﺷﻪ
کاهش درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺣﻔﺮه ﺷﮑﻤﯽ
وزن و طول روده ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺨﻠﻮط اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻟﯽ ﻗﺮار دارد

و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻻﺷﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ می گردد.
ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ اﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺛﺮات ﺑﻬﺘﺮي دارد.

اسیدی فایر چیست | اسیدی فایر طیور | اسیدی فایر پودری | اسیدیی فایر مخلوط در دان | اسیدی فایرها

پیشگیری از آلودگی ها با اسیدی فایر

معرفی اسید های عالی و نقش آنها

اسید پروپیونیک

اسید پروپیونیک علاوه بر آن که یک ضد قارچ قوی است، در طیور به عنوان واسطه نوسازی گلوکز بوده و در دستگاه گوارش به سرعت و به طور کامل جذب می شود. اسید پروپیونیک همچنین خاصیت باکتری کشی به ویژه در مورد سالمونلا و سایر عوامل بیماری زایی که توسط جوجه ها بلع شده اند نیز دارد.

 

اسید فرمیک

این اسید یک ضد باکتری قوی بوده وعملکردش هنگام مخلوط بودن با اسید پروپیونیک به شدت افزایش می یابد.

اسید لاکتیک

بیشترین میکروارگانیسمی که به عنوان پروبیوتیک استفاده می شود باکتری های اسید لاکتیک هستند. اسید لاکتیک محیط را برای رشد این باکتری های مفید بصورت طبیعی و درون زا مساعد می سازد.

این سویه های پروبیوتیکی مقاوم در برابر آنتی بیوتیک های رایج درمانی، می توانند به طور موثری تعادل طبیعی میکروبی روده را در حین و پس از درمان آنتی بیوتیکی حفظ نمایند.

سخن آخر

امید است که این مطلب به سوالات شما در زمینه پرورش مرغ مادر جواب داده باشد. شما عزیزان میتوانید سوالات خود را از طریق شماره تماس موجود در وب سایت رسمی کارنوتک و یا پیج اینستاگرام ما مطرح نمایید. در صورتی که این مقاله برای شما مفید واقع شد، آن را با عزیزان خود نیز به اشتراک بگذارید.

شرکت تجهیزات مرغداری کارنوتک مفتخر است که با ارائه مشاوره رایگان از اولین گام های شما برای شروع کسب و کار همراه شما عزیزان باشد.

 

تهیه و نگارش مقاله:  توسط تیم تولید محتوا کارنوتک

دیدگاه ها بسته شده است