مقاله-اسیدی-فایر-چیست

اسیدی فایر چیست ؟

اسیدی فایر طیور مواد خوراکی هستند که در تغذیه دام و طیور گنجانده می شود .
اسیدیی فایر پودری باعث میشوند تا PH دستگاه گوارش و خوراک و سیتوپلاسم میکروبی را کاهش میدهد تا مانع از رشد فلور میکروبی پاتوژن در روده گردد.
همچنین اسیدی فایرها به عنوان ضد کپک هم عمل می کنند و باعث رشد بیشتر و بهتر دام می شود.

ساختمان شیمیایی اسیدی فایر پودری

اسیدی فایر در واقع اسیدهای آلی کربوکسیلیک می باشند. در واقع اسیدی فایرها دارای عامل COOH- می باشند.
اسیدهای آلی کوتاه زنجیر که تعداد کرین موجود در ساختمان آنها بین ۱ تا ۷ کربن می باشد دارای خاصیت ضد میکروبی می باشند.
اسیدهای آلی کوتاه زنجیر کربوکسیلیک که دارای عامل هیدروکسیل (OH) می باشند.
اسیدلاکتیک، اسیدمالیک، اسیدتارتریک و اسید سیتریک در این گروه قرار می گیرند.
اسیدهای آلی کوتاه زنجیر کربوکسیلیک که دارای پیوندهای دوگانه در ساختار خود می باشند.
اسید فرمیک و اسید سوربیک در این گروه قرار می گیرند.
اسیدهای آلی کوتاه زنجیر اسیدهای ضعیفی هستند که Pka آنها بین ۳ تا ۵ می باشد.

عملکرد اسیدهای آلی

۱- میزان PH موجود در معده را به اندازه مطلوبی می رساند.
۲- میزان هضم پروتئین در معده افزایش پیدا میکند.
۳- باعث تحریک مصرف خوراک می شوند.
۴- ممانعت از رشد باکتری‌های بیماری‌زا (پاتوژن) ( از رشد باکتری های بیماری زا جلوگیری می شود)
۵- بهبود قابلیت هضم پروتئین و انرژی با کاهش رقابت میکروبی برای رقابت برای مصرف مواد مغذی با میزبان و کاهش اتلاف نیتروژن آندوژنوس.
۶- کاهش شیوع عفونت‌های تحت کلینیکی و ترشح میانجی ایمنی.
۷- کاهش تولید آمونیاک و سایر متابولیت‌های میکروبی کاهنده رشد.
۸- افزایش ترشحات پانکراس و اثرات تروپیک روی مخاط دستگاه گوارش

 

مقاله افزایش عملکرد گله و کاهش هزینه های تولید با مصرف اسیدی فایر پودری را مطالعه بفرمایید.

 

چرا باید در تغذیه دام و پرندگان از اسیدی فایر طیور استفاده کنیم؟

اﻣﺮوزه با توجه به اینکه دامداران و مرغداران محترم متوجه ارزش بالای وجود اسیدی فایرها در تغذیه دام شده اند، استفاده از اسیدهای ارگانیک بطور گسترده ای رواج یافته است .
اﺛﺮ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ این اﺳﯿﺪها ﻫﻢ در ﺧﻮراك و ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ ﮔﻮارﺷﯽ ﺣﯿﻮان کاملا ملموس است.
نکته قابل توجه اینکه اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ شان در ﺑﺨﺶ اﺑﺘﺪاﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش (ﭼﯿﻨﻪ دان و ﺳﻨﮕﺪان) ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
اﺳﯿﺪﻫﺎي ارگانیک ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺳﯿﺪ ﺧﺎﻟﺺ ( ﭘﻮدر و ﻣﺎﯾﻊ ) و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت املاح وﺟﻮد دارند و در ﺳﻄوح مختلف ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ pH و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮند.
تاثیر اسیدی فایر مخلوط در دان طیور
اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺪن
ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك
ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ و وزن ﻻﺷﻪ
کاهش درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺣﻔﺮه ﺷﮑﻤﯽ
وزن و طول روده ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺨﻠﻮط اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻟﯽ ﻗﺮار دارد
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻻﺷﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ می گردد.
ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ اﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺛﺮات ﺑﻬﺘﺮي دارد.

اسیدی فایر چیست | اسیدی فایر طیور | اسیدی فایر پودری | اسیدیی فایر مخلوط در دان | اسیدی فایرها

اسید پروپیونیک

اسید پروپیونیک علاوه بر آن که یک ضد قارچ قوی است، در طیور به عنوان واسطه نوسازی گلوکز بوده و در دستگاه گوارش به سرعت و به طور کامل جذب می شود.

اسید پروپیونیک همچنین خاصیت باکتری کشی به ویژه در مورد سالمونلا و سایر عوامل بیماری زایی که توسط جوجه ها بلع شده اند نیز دارد.

اسید فرمیک

این اسید یک ضد باکتری قوی بوده وعملکردش هنگام مخلوط بودن با اسید پروپیونیک به شدت افزایش می یابد.

اسید لاکتیک

بیشترین میکروارگانیسمی که به عنوان پروبیوتیک استفاده می شود باکتری های اسید لاکتیک هستند.

اسید لاکتیک محیط را برای رشد این باکتری های مفید بصورت طبیعی و درون زا مساعد می سازد.

این سویه های پروبیوتیکی مقاوم در برابر آنتی بیوتیک های رایج درمانی، می توانند به طور موثری تعادل طبیعی میکروبی روده را در حین و پس از درمان آنتی بیوتیکی حفظ نمایند.

اینترا آکوا اسید چیست؟

اینترا آکوا اسید یک اسیدی فایر محلول در آب است که بر پایه سالها دانش و تجربه شرکت اینتراکر هلند تولید و توسط شرکت دامین طب عرضه می شود. آکوااسید بسیار غلیظ و بسیار قوی و واجد اسیدهای ارگانیک فرمیک ، پروپیونیک و لاکتیک می باشد. غلظت و قدرت آکوااسید ، همچون دیگر محصولات اینتراکر، و در مقایسه با دیگر اسیدی فایرهای مشابه، استفاده از آن را مطمئن و به صرفه ساخته است.

سخن آخر

کارنوتک با بیش از دو دهه فعالیت یکی از تولید کنندگان اصلی در شاخه ی تجهیزات و لوازم مرغداری و گلخانه ها میی باشد.

ارائه تجهیزات مدرن و باکیفیت و با ضمانت کالا از وظایف اصلی کارنوتک می باشد.

همچنین ما در گروه کارنوتک خود را در برابر شما مرغداران محترم مسئول می دانیم و با ارائه ی مقالات در خصوص تجهیزات، مدیریت، هواکش، تغذیه و سلامت طیور سعی بر افزایش اطلاعات شما عزیزان داریم.

 

دیدگاه ها بسته شده است