آرشیو

دانخوری مصرف خوراک مرغ گوشتی تهویه تجهیزات مرغداری لوازم مرغداری

عوامل تاثیرگذار در مصرف خوراک

عوامل تاثیرگذار در مصرف خوراک با درک و پرداختن به عواملی که در جذب خوراک جوجه گوشتی تأثیر می گذارد ( تهویه تنظیم سیستم دانخوری و…)،میتوان

بیشتر ...