پروژه مرغ گوشتی صد هزار قطعه ای در خراسان رضوی.

پروژه مرغداری گوشتی استان خراسان رضوی

نوع پرورش : مرغ گوشتی

ظرفیت پروژه : 100.000 قطعه

محل اجرای سالن : استان خراسان رضوی

مشخصات مرغداری: سه سالن یک طبقه و یک سالن دو طبقه

سایر پروژه ها