شستشوی خطوط آبخوری

شستشوی خطوط آبخوری

شستشوی صحیح خطوط آبخوری نیپل

به منظور شستشوی صحیح خطوط آبخوری نیپل از مراحل ذیل پیروی کنید:

۱-لوله های آبخوری نیپل را برای تخلیه شدن کامل باز نمایید.

۲-مواد پاک کننده را وارد لوله های آبخوری نمائید.

۳-آب خروجی از لوله ها را ببینید تا از وجود مواد پاک کننده در آن نظیر کف مطمئن شوید.

۴-لوله های آبخوری را پس از پر شدن از مواد پاک کننده بسته و بگذارید مواد طبق توصیه کارخانه تولید کننده در لوله ها باقی بماند (در صورت امکان بیش از ۲۴ ساعت)

۵-بعد از گذشت مدت زمان مشخص مواد پاک کننده را با فشار آب از لوله های آبخوری خارج کنید. آبی که برای این منظور استفاده می شود بایستی حاوی همان سطح از ماده پاک کننده باشد که بطور نرمال در آب آشامیدنی پرندگان وجود دارد.در غیاب برنامه استاندارد بهداشتی آب،می توان یک محلول غلیظ اولیه با افزودن ۱۱۳ گرم هیپوکلریت سدیم ۵% به ازای هرلیتر درست کرد و سپس آن را به نسبت ۵/۷ گرم در هر لیتر رقیق ساخت.به این وسیله آب شستشویی با ۳-۵ PPM کلر فراهم خواهد گردید.

۶-پس از تمیز کردن،پاکسازی و تخلیه سیستم،آب تامینی باید تازه و کلرینه شده باشد (۳-۵ PPM در دورترین آبخوری از منبع).در صورت استفاده از دستگاه اندازه گیری فعالیت اکسیداتیو (ORP)،عدد آن حداقل باید ۶۵۰ باشد.

لوله های آب از چاه تا سالن های مرغداری نیز در بین دو گله باید تمیز و پاکسازی شوند. بهترین حالت عدم تخلیه آب لوله های خارج از سالن از طریق لوله های داخل سالن می باشد.لذا جهت تخلیه لوله های آب بیرون،شیلنگ رابط لوله های خارج سالن را به تانک دارویی وصل کرده و از طریق این سیستم اقدام به تخلیه آب و پاکسازی لوله های آب خارج سالن می نمائیم.

دیدگاه ها بسته شده است

1,340 views