بررسی صدای مرغ گوشتی

بررسی صدای مرغ گوشتی

بررسی صدای مرغ گوشتی

بررسی صدای مرغ گوشتی موضوع مطالعه ای بود که در دانشگاه بریستون امریکا بر روی طیور گوشتی انجام گرفت. این محققین معتقدند که صدای مرغ های گوشتی که از فارم های پرورشی ضبط می شود می تواند تعیین کنندۀ میزان رفاه و سلامت طیور باشد.

پرورش صحیح طیور به معنای توسعۀ روش های مدیریتی با هدف نظارت و کنترل خودکار سلامت و رفاه حیوان ، تأثیرات محیطی ، و تولید و بازدهی است. بحث رفاه حیوانات چندیست موضوع مورد علاقه محققین در سراسر دنیا محسوب میشود. امروزه تاثیر رفاه و آسایش مطلوب حیوانات و تاثیر آن بر پارامترهای تولیدی بر کسی پوشیده نیست. از این روی مطالعه حاظر به بررسی صدای مرغ گوشتی میپردازد و این نکته را به عنوان یک شاخصه موثر برای یافتن سطح رفاه طیور درنظر میگیرند.

تحلیل صدای طیور و تصمیماتی که بر اساس اطلاعات حاصل از آن اتخاذ خواهد شد می تواند با تشخیص یا پیشگیری بیماری تأثیرات مثبتی بر روی سلامت و رفاه حیوان در طول حیاتش در فارم بگذارد.

هدف این پروژه که توسط دکتر Andy Butterworth هدایت خواهد شد، تشخیص و تعیین ویژگی های صوتی جوجه ها در روزهای اولیۀ حیات آنهاست که با دستگاههای اتوماتیک و در شرایط عادی فارم ثبت و ضبط خواهد شد. همچنین این پروژه ارتباط احتمالی بین برخی صداها با واکنش های جمعی و گروهی را بررسی خواهد کرد.
به علاوه، این پروژه که از ماه سپتامبر سال جاری آغاز به کار خواهد کرد، به بررسی وجود ارتباط بین ایجاد تغییرات در محیط پیرامون مرغداری و تأثیر آن بر روی تغییرات صوتی طیور به لحاظ فرکانس یا نوع صوت خواهد پرداخت.

جدیدترین تحقیقی که در این زمینه صورت گرفته “تحلیل صوتی و تأثیر آن بر روی وزن جوجه های گوشتی” بوده که در سال ۲۰۱۷ میلادی در مجلۀ Poultry Science به چاپ رسید و در این تحقیق وزن و صدای جوجه ها در طی ۵ دورۀ پرورشی ثبت و ضبط گردید. در هر دورۀ پرورش، از اوج فرکانس صدای جوجه ها برای تخمین وزن آنها استفاده می شد و سپس با وزن قابل مشاهدۀ آنها مقایسه می شد. در تمام طول دوران پرورش، هیچ گونه تفاوت چشمگیری بین وزن تخمینی و وزن مشاهده شده دیده نشد.

دیدگاه ها بسته شده است

635 views