تکمیل تجهیزات مرغداری استان آذربایجان شرقی (آقای پونزایی)