تجهیز سالن پرورش مرغ گوشتی در خراسان

تجهیز و راه اندازی مرغداری گوشتی در تربت - پروژه مرغ گوشتی - دانخوری کوناوی - بشقاب کناوی - دانخوری بشقابی قابل استفاده از یک روزگی - 01

تکمیل تجهیزات مرغداری استان خراسان

نوع پرورش : مرغ گوشتی
ابعاد سالن: سالن به ابعاد ۱۷.۵*۶۱
ظرفیت هر سالن: تعداد ۱۶۰۰۰ سر جوجه

محل اجرای سالن : استان خراسان
تاریخ احداث یا تجهیز : دی ماه ۱۴۰۲

سایر پروژه ها