تجهیز سالن پرورش مرغ گوشتی در استان قزوین

تجهیز مرغداری در تاکستان - خرید لوازم مرغداری

تکمیل تجهیزات مرغداری استان قزوین

نوع پرورش : مرغ گوشتی

تاریخ احداث یا تجهیز : اسفند ماه ۱۴۰۱

سایر پروژه ها