تجهیز سالن پرورش مرغ گوشتی در خراسان رضوی

تجهیز و راه اندازی مرغداری گوشتی گناباد - بشقاب کناوی - دانخوری کوناوی - تجهیزات مرغداری - لوازم مرغداری - دانخوری - آبخوری - ابخوری

تکمیل تجهیزات مرغداری استان یزد

نوع پرورش : مرغ گوشتی
ابعاد سالن: سالن به ابعاد ۱۴*۶۱
ظرفیت هر سالن: تعداد ۱۲.۸۱۰سر جوجه

تعداد سالن ها : ۲ 
تاریخ احداث یا تجهیز : آذر ماه ۱۴۰۲
تعداد خط دانخوری: ۴ خط ۵۹ متری
تعداد خط آبخوری: ۵ خط ۵۹ متری

سایر پروژه ها