تجهیز سالن پرورش مرغ گوشتی در خراسان رضوی

پروژه مرغداری - مرغداری گوشتی - مرغدار - دانخوری - آبخوری - دانخوری مرغ - لوازم مرغداری - تجهیزات مرغداری - تجهیز سالن مرغداری

تکمیل تجهیزات مرغداری استان خراسان رضوی

نوع پرورش : مرغ گوشتی
ابعاد سالن: سالن به ابعاد ۱۲*۴۰ و ۱۲* ۳۵
ظرفیت هر سالن: تعداد ۱۸۰۰۰ سر جوجه

تعداد خطوط دانخوری : ۳
تعداد خطوط آبخوری : ۴

سایر پروژه ها