تجهیز سالن پرورش مرغ گوشتی در خراسان شمالی

تجهیز مرغداری در خراسان شمالی - شیروان

تکمیل تجهیزات مرغداری خراسان شمالی

نوع پرورش : مرغ گوشتی

تاریخ احداث یا تجهیز : اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سایر پروژه ها