تجهیز سالن پرورش مرغ گوشتی در خراسان شمالی

تجهیز مرغداری شیروان

تکمیل تجهیزات مرغداری استان خراسان شمال

نوع پرورش : مرغ گوشتی

تاریخ احداث یا تجهیز : خرداد ماه ۱۴۰۲

سایر پروژه ها