تجهیز سالن پرورش مرغ گوشتی در خراسان شمالی

تجهیز مرغداری در خراسان شمالی - شیروان - 01-min

تکمیل تجهیزات مرغداری استان خراسان شمالی

نوع پرورش : مرغ گوشتی

تاریخ احداث یا تجهیز : خرداد ماه ۱۴۰۲

سایر پروژه ها