تکمیل تجهیزات مرغداری شهرستان گنبد کاووس (آقای امیری)