تکمیل تجهیزات مرغداری استان خراسان شمالی- سالن (۴۰×۸)