تکمیل تجهیزات مرغداری استان خوزستان – سالن (۱۷×۷۰)