پروژه مرغ مادر در خراسان رضوی

پروژه فارم مرغ مادر

نوع پرورش : مرغ مادر

محل اجرای سالن : استان خراسان رضوی
تاریخ احداث یا تجهیز : فروردین 1401

سایر پروژه ها