پروژه مرغ مادر در خراسان رضوی

پروژه فارم مرغ مادر

نوع پرورش : مرغ مادر

محل اجرای سالن : استان خراسان رضوی
تاریخ احداث یا تجهیز : فروردین 1401

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp

سایر پروژه ها