تکمیل تجهیزات استان خراسان رضوی

تجهیز مرغداری در خراسان رضوی 1401-02-00

تکمیل تجهیزات مرغداری استان خراسان رضوی

نوع پرورش : مرغ گوشتی
ابعاد سالن: سالن به ابعاد 21*72
ظرفیت هر سالن: تعداد 23000سر جوجه

محل اجرای سالن : استان خراسان رضوی
تاریخ احداث یا تجهیز : اردیبهشت ماه 1401

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp

سایر پروژه ها