تکمیل تجهیزات مرغداری شهرستان شیروان (آقای کاظم زاده)

تکمیل تجهیزات مرغداری شیروان - کانوتک

تکمیل تجهیزات مرغداری شهرستان شیروان

نوع پرورش : مرغ گوشتی
ابعاد سالن: سالن به ابعاد ۱۴*۴۵
ظرفیت هر سالن: تعداد ۱۰۰۰۰ سر جوجه

محل اجرای سالن : استان خراسان شمالی- شهرستان شیروان
تاریخ احداث یا تجهیز : آبانماه ۱۴۰۰

سایر پروژه ها