تکمیل تجهیزات مرغداری استان آذربایجان شرقی (آقای صیفی)