تکمیل تجهیزات مرغداری استان آذربایجان شرقی (آقای صیفی)

تکمیل تجهیزات مرغداری استان آذربایجان شرقی-کارنوتک

تکمیل تجهیزات مرغداری استان آذربایجان شرقی

نوع پرورش : مرغ گوشتی
ابعاد سالن: سالن به ابعاد 13*64
ظرفیت هر سالن: تعداد 15000 سر جوجه

محل اجرای سالن : استان آذربایجان شرقی- شهرستان مراغه
تاریخ احداث یا تجهیز : آبانماه 1400

سایر پروژه ها