تکمیل تجهیزات مرغداری استان یزد (آقای کارگر)

هواکش بیگ هردزمن 100 - هواکش بیگ هردزمن 140

تکمیل تجهیزات مرغداری استان یزد (میبد)

نوع پرورش : مرغ گوشتی
ابعاد سالن: سالن به ابعاد 17*60
ظرفیت هر سالن: تعداد 16000 سر جوجه

محل اجرای سالن : استان یزد- شهرستان میبد
تاریخ احداث یا تجهیز : بهمن ماه 1400

سایر پروژه ها