تکمیل تجهیزات مرغداری شهرستان بیرجند (آقای چوپانی)

آقای چوپانی - تکمیل تجهیزات کارنوتک

تکمیل تجهیزات مرغداری شهرستان بیرجند

نوع پرورش : مرغ گوشتی
ابعاد سالن: سالن به ابعاد ۱۱*۷۶
ظرفیت هر سالن: تعداد ۱۵۰۰۰ سر جوجه

محل اجرای سالن : استان خراسان جنوبی- شهرستان بیرجند
تاریخ احداث یا تجهیز : بهمن ماه ۱۴۰۰

تجهیزات خریداری شده: آبخوری ، دانخوری، خط انتقال دان

سایر پروژه ها