تکمیل تجهیزات مرغداری شهرستان بیرجند (آقای چوپانی)

آقای چوپانی - تکمیل تجهیزات کارنوتک

تکمیل تجهیزات مرغداری شهرستان بیرجند

نوع پرورش : مرغ گوشتی
ابعاد سالن: سالن به ابعاد 11*76
ظرفیت هر سالن: تعداد 15000 سر جوجه

محل اجرای سالن : استان خراسان جنوبی- شهرستان بیرجند
تاریخ احداث یا تجهیز : بهمن ماه 1400

تجهیزات خریداری شده: آبخوری ، دانخوری، خط انتقال دان

سایر پروژه ها