تکمیل تجهیزات مرغداری تربت حیدریه ( آقای ترشیزی)

سالن آقای ترشیزی-کارنوتک

تکمیل تجهیزات مرغداری تربت حیدریه

نوع پرورش : مرغ گوشتی
ابعاد سالن: سالن به ابعاد 12*55
ظرفیت هر سالن: تعداد 12000 سر جوجه

محل اجرای سالن : استان خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه
تاریخ احداث یا تجهیز : بهمن ماه 1400

سایر پروژه ها