تکمیل تجهیزات مرغداری شهرستان تربت حیدریه ( آقای نیلوفر)