تکمیل تجهیزات مرغداری شهرستان بردسکن (آقای مقدم)

پروژه بردسکن آقای مقدم-کارنوتک

تکمیل تجهیزات مرغداری استان بردسکن

نوع پرورش : مرغ گوشتی
ابعاد سالن: سالن به ابعاد ۱۲*۷۰
ظرفیت هر سالن: تعداد ۱۵۰۰۰ سر جوجه

محل اجرای سالن : استان خراسان رضوی- شهرستان بردسکن
تاریخ احداث یا تجهیز : شهریورماه ۱۴۰۰

سایر پروژه ها