تکمیل تجهیزات مرغداری شهرستان بندرعباس (آقای سایبانی)

تکمیل تجهیزات مرغداری - کارنوتک

تکمیل تجهیزات مرغداری شهرستان بندرعباس

نوع پرورش : مرغ گوشتی
ابعاد سالن: سالن به ابعاد 10*58
ظرفیت هر سالن: تعداد 10000 سر جوجه

محل اجرای سالن : استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس
تاریخ احداث یا تجهیز : آبانماه 1400

سایر پروژه ها