تکمیل تجهیزات مرغداری شهرستان بندرعباس (آقای سایبانی)