تکمیل تجهیزات مرغداری شهرستان هویزه (آقای مزرعه)

پروژه هویزه آقای مزرعه - کارنوتک

تکمیل تجهیزات مرغداری شهرستان هویزه

نوع پرورش : مرغ گوشتی
ابعاد سالن: سالن به ابعاد 16*60
ظرفیت هر سالن: تعداد 14000 سر جوجه

محل اجرای سالن : شهرستان هویزه
تاریخ احداث یا تجهیز : خرداد ماه 1400

سایر پروژه ها