پروژه تکمیل تجهیزات مرغداری کشور عراق

تکمیل تجهیزات مرغداری عراق-کارنوتک

پروژه تکمیل تجهیزات مرغداری کشور عراق

نوع پرورش : مرغ گوشتی
ابعاد سالن: سالن به ابعاد 23*80
ظرفیت هر سالن: تعداد 30000 سر جوجه

محل اجرای سالن : کشور عراق- سلیمانیه
تاریخ احداث یا تجهیز : آذرماه 1400

سایر پروژه ها