تکمیل تجهیزات مرغداری شهرستان سیب و سوران (آقای برفروشان)