تجهیز پروژه مرغ گوشتی در عراق

تجهیز سالن مرغداری در عراق - 01

تکمیل تجهیزات مرغداری در عراق

نوع پرورش : مرغ گوشتی
ابعاد سالن: سالن به ابعاد 26*130
ظرفیت هر سالن: تعداد 50.700 سر جوجه

محل اجرای سالن : کشور عراق
تاریخ احداث یا تجهیز : تیر ماه 1401

تعداد خطوط : 8 خط دانخوری و 9 خط آبخوری

سایر پروژه ها