تجهیز پروژه مرغداری گوشتی در فارس

تجهیزات مرغداری کارنوتک - بشقاب دانخوری اتومات - آبخوری نیپل - اینلت 30 در 60 تجهیز سالن مرغداری - 20

تکمیل تجهیزات مرغداری استان فارس

نوع پرورش : مرغ گوشتی
ابعاد سالن: سالن به ابعاد 15*70
ظرفیت هر سالن: تعداد 15.750 سر جوجه

محل اجرای سالن : استان فارس
تاریخ احداث یا تجهیز : مهر ماه 1401

سایر پروژه ها