تکمیل تجهیزات مرغداری استان گیلان- سالن (۶۰×۱۶)

تکمیل تجهیزات مرغداری استان گیلان

نوع پرورش : مرغ گوشتی
ابعاد سالن: سالن به ابعاد ۱۶*۶۰
ظرفیت هر سالن: تعداد ۱۴۵۰۰ سر جوجه

محل اجرای سالن : استان گیلان
تاریخ احداث یا تجهیز : اسفند ماه ۱۴۰۰

سایر پروژه ها