تکمیل تجهیزات مرغداری استان گیلان

پروژه مرغداری گوشتی استان گیلان 1401.01.00

تکمیل تجهیزات مرغداری استان گیلان

نوع پرورش : مرغ گوشتی
ابعاد سالن: سالن به ابعاد 16*45
ظرفیت هر سالن: تعداد 11000 سر جوجه

محل اجرای سالن : استان گیلان
تاریخ احداث یا تجهیز : فروردین ماه 1401

تعداد خطوط دانخوری: 4                                                   تعداد خطوط آبخوری: 5

سایر پروژه ها