تکمیل تجهیزات مرغداری استان گیلان

پروژه مرغداری گوشتی استان گیلان 1401.01.00

تکمیل تجهیزات مرغداری استان گیلان

نوع پرورش : مرغ گوشتی
ابعاد سالن: سالن به ابعاد ۱۶*۴۵
ظرفیت هر سالن: تعداد ۱۱۰۰۰ سر جوجه

محل اجرای سالن : استان گیلان
تاریخ احداث یا تجهیز : فروردین ماه ۱۴۰۱

تعداد خطوط دانخوری: ۴                                                   تعداد خطوط آبخوری: ۵

سایر پروژه ها