تکمیل تجهیزات مرغداری استان اصفهان

اصفهان 1-تجهیزات مرغداری

تکمیل تجهیزات مرغداری استان اصفهان

نوع پرورش : مرغ گوشتی
ظرفیت هر سالن: تعداد 30.000سر جوجه

محل اجرای سالن : استان اصفهان

سایر پروژه ها